Poesia MARIA VERGINI DI LU VIDDANU di Gaetano Libertino

05.06.2014 08:17

Ci avviciniamo alla festività della nostra Patrona Maria SS. della Visitazione e iniziamo i festeggiamenti in Suo onore con una bella poesia scritta nel Maggio del 2007 da Gaetano Libertino un'artista divertente che sa quando essere anche molto serio, un'artista che spesso sposa i progetti della Pro Loco "Proserpina" Enna gratuitamente unendosi a noi per lo scopo comune : l'amore per la città di Enna.

 “MARIA VERGINI DI LU VIDDANU”

ERA CALATU C’A TAGLIAVA U LAVURI

QUANNU 'NTISI DDA SUTTA TANTU RUMURI

VITTI UN CARRETTU 'MPAIATU CHE VU'

CA PURTAVUNU 'NCAPU A MAMMA I GESU'

I MI SUSIVU E MISI ADDITTA A CARINA

PPI VIDIRI MIGLIU TUTTA DDA SCENA

IERA DI MUNTATA I VU' ERUNU STANCHI 

UN VULIVUNU CHIU’ IRI NE NERRI NE N'AVANTI

MI CI ABBICINAVU E CI DISSI: CHI C'E'? AVITI BISUGNU D'AIUTU?!
DI CURPU SCINNI' UN SILENZIU ASSOLUTU

I SUGNU PRONTU MACARI CA SUGNU STANCU

DDI NOBILI TUTTI SI VUTARRU DI IANCU

I CHIAMAVU E CI DISSI: SCUSATI U DISTURBU

ACCARIZZAVU LI VU' E CI VINNI LU MORBU

SI MISIRU A FARI CUMU UN CAVADDU CA MUSCA

DDA GENTI VICINU CADIRRU 'NTA FRASCA

CI DISSI A LI VU': CAMINATI CU MIA!

FACIMILA 'NSIMI TUTTA STA VIA
MI VINNIRU APPRISSU CUMU LI CANI
DDI NOBILI ALLURA CH'ABBATTIRRU LI MANI

DUPPU TANTU ACCHIANARI SCINNIMMU A MATRICI

UNNI C'ERA TANTA GENTI CU TUTTI L'AMICI

I ERA "NUDU" M'AFFRUNTAVU TANTICCHIA

M'ASSITTAVU DI LATU AMMENZU I CUTICCHIA

MI DIISSIRU: SUSITI, CA TRASIMU A MADONNA!!

E A PURTAMU NA CHISA STA SANTISSIMA DONNA

NA CARRICAMMU 'MBRAZZA: MI CH'E' LEGGERA!

PARIVA CA PURTASSIMU NA STATUA DI CIRA

A LU DUI DI LUGLIU U VIULU A SIGNATU

DDA PALUMMA BIANCA CA LU DIU HA MANNATU

DI LA MATRICI PIFFINA A MUNTISARBULU

PORTUNU A VARA: I LO MANTU, I LO GIUDICI E I VALVU

E I CA SUGNU UN VIDDANU CA SCORCIA 

A GIUGNU OGNI GHIURNU CI'ADDUMU NA TORCIA

MATRI SANTISSIMA QUANTU SI BEDDA

CU SSU TO FIGLIU 'MBRAZZA E CU TUTTI S'ANEDDA

DI VENEZIA VINISTI , MA DO CILU CALASTI

E TUTI INNISI DIVOTI TRUVASTI

LI PALUMMA A FLOTTA FANU AVANTI E NERRI
DICINNU A LA GENTI: CHISTA E' A MATRI DI DI'

PI LA TO FESTA LU POPULU ENNISI VENI APPRISSU A TI'

GRIDANNU FORTI.... 

<< E V V I V A LA REGINA DI L’ANGILI, EVVIVA M A R I' !!!!!! ...... >>